30वें अधिवेशन, 2016

????????????????????????????????????

परिशदेचें 30वें अधिवेशन पणजे कला अकादमीच्या उक्त्या सभाघरांत जालें. 22 जानेवारी 2016 दिसा सांजेच्या 5.30 वरांचेर गोंयचे मुख्यमंत्री भौ. लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणीं अधिवेशनाचें उक्तावण केलें. नामनेचे नाट्यकर्मी डॊ. चंद्रशेखर न. शणै हाणी अधिवेशनाचें येजमानपण चलयलें. न्या. रामचंद्र म. शेणवी खांडेपारकार, (मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती) आनी श्री सिद्धार्थ कुंकळकार (आमदार, पणजी मतदार संघ) हे उक्तावण समारंभाचे मानाचे सोय्ररे आशिल्ले.