14 वें संमेलन

चौदावें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन प्रो.लुर्दीन रुद्रीगीश नगरांत मडगांव लॉयला मैदानाचेर २३ जानेर ते २५ जानेर १९९८ या दिसांनी जालें.संमेलनाच्यों अध्यक्ष आसल्यो नामनेचे संगीत दिगंदर्शक श्रीमती शीला कोळंबकार हे संमेलनाचे उदूघाटक म्हूण हाजीर आसले.

संमेलनाचे येवकार अध्यक्ष उद्योगपती श्री अवधूत तिंबले तर कार्याध्यक्ष श्री.राजू नायक हे आसले.

ह्मा तीन दिसांच्या संमेलनाचो उक्तावण दबाजो २३ मार्च दिसा ४ वरांचेर जालो.उक्तावण सुवाळ्याक डॉ.विलियम माड्था, डॉ. काशिनाथ महाले, श्री. नागेश करमली हे मानाचे सोयरे हाजीर आसले. श्री.भास्कर चंदावरकर हांचे हस्तुकीं संमेलनाचें उक्तावण जाल्या उपरांत तरेकवार कार्यावळींनी संमेलनाक सुरूवात जाली.

दुसर्‍या दिसा शेनवार २४ मार्चाक सकाळीं ‘सांतेर-संगणक संक्रमण युगांतल्या कोंकणी परिवर्तनाची दिका’या विशयाचेर श्री चंद्रकांत केणी हांचे येजमानकेखाला डॉ. नंदकुमार कामत हांचे उलोवप जालें. तर ‘इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वादळांत कोंकणी तारूं’ ह्मा विशयाचेर परिसंवाद श्री रमेश कामत हांचे येजमानके खाला जालो,तातूंत श्री आश्र्वीन तोंबट हांचे उलोवप जालें.

दनपरां ‘कोंकणी माची:तियात्र आनी खेळ तियात्रां मुखावयली आव्हानां’ ह्मा विशयाचेर फेलीस कार्देज हांच्या मुखेलपणा खाला परिसंवाद जालो,तातूंत तोमाजीन कार्देज हांचें उलोवप जालें.

ह्मा सगळ्या परिसंवादांतले चर्चेंत कोंकणी लेखकांनी, बरोवप्यांनी वांटो घेतलो.

अध्यक्षीय भाशणाचेर चर्चा आनी कोंकणी चळवळींतल्या म्हालगड्यांच्या मुलाखतींची कार्यावळ जाली.रातचयो सांस्कृतीक कार्यावळ जाल्यो.आयतार २५ जानेराक उक्ती माची:कोंकणी चळवळीची फुडली दिका आनी आव्हानां हे विशीं उक्ती चर्चा श्री.एन. शिवदास हांचे येजमानकेखाला जाली.त्या शिवाय नामनेच्या कवींचें कवी संमेलनाच्या अध्यक्ष श्रीमती शिला कोळंबकार हांचे येजमानकेखाला विशय नियामक समितीची बसका जाली. त्या फाटल्या संमेलनाच्या अध्यक्षांकडे उलोवपाची कार्यावळ जाली.

सांजे समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हुण डॉ.अशोक वायपेयी हाजीर आसले तर खास सोयरे म्हूण रवींद्र केळेकार हाजीर आसले.

तीन दीस चालू आशिल्ल्या ह्मा संमेलनात कोंकणीचे उदरगतीचे नदरेन भासाभस जावन कोंकणीच्या ज्वलंत प्रस्नांचेर भासाभस जाली.

२१ व्या शेंकड्यांत मुखार सरताना कोंकणी मुखार कसलीं आव्हानां आसात आनी तीं बरेतरेन कशीं पेलूं येता हाचेर भासाभास जाली. कोंकणीचो म्हालगड्यांनी त्रासांनी आनी कश्टांनी मेळ्यल्लें. कोंकणीचें जैत सांबाळून दवरपाक तरणे पिळगेन मुखार येवपाक जाय ..त्या खातीर कोंकणी चळवळीचें फुडारपण करपाक तरनाट्यांनी मुखार सरपाक जाय,असो सूर ह्मा संमेलनात दिसून आयलो.