13 वें संमेलन

तेरावें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन २५ आनी २६ ऑगस्ट १९९६ ह्मा दिसांनी कोची,केरळ हांगा जालें. कोचीच्या ज्या टी.डी.हायस्कूलाचे सुवातेंत हें संमेलन जालें त्या संमेलन थळाक केरळांतले एक नामनेचे बरोवपी,संघटक आनी ‘कोंकणी जनात’ म्हयनाळ्याचेसंस्थापक संपादक तशेंच संस्कृतिक मळार मोलादीक वावर करपी सोंपिल्ले श्री.आर. सुभाषचंद्र प्रभु हांच्या उगडासाक ‘सुभाषचंद्र प्रभु नगर’ अशें नांव दिल्लें.

संमेलनाचो उक्तावण सुवाळो २५श्री एम.टी. वासुदेवन नायर  माचयेर येतना

श्री एम.टी. वासुदेवन नायर माचयेर येतना

आगस्ट १९९६ ह्मा दिसा सकाळीं १० वरांचेर जालो.येवकार अध्यक्ष श्री.गोकुलदास प्रभु हांणी येवकाराचें उलोवप करून सगळ्यांचे स्वागत केलें.संमेलनाचें उक्तावण मलयाळम भाशेंतले ज्ञानपीठ पुरस्कारचो भोवमान जोडिल्ले नामनेचे साहित्यकार श्री.एम्. टी.वासूदेवन नायर हांचे हस्तुकीं जालें. केंद्रीय कायदो आनी न्याय खात्याचो राज्यमंत्री श्री.रमाकांत खलप ह्मा सुवाळ्यांत भोवमानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसले.अखिल भरतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष डॉ.काशिनाथ महाले हांणी कोंकणी परिशदेचे वतीन ह्मा सुवाळ्यांत मार्गदर्शनपर भाशण केलें.

उक्तावण करपी श्री.नायर हांणी आपणाल्या उलोवपांत,भाशेची तांक भास उलोवप्यांच्या आंकड्या परसूय ते भाशेंतल्या साहित्याचेर आदारून आसता अशें सांगून भासां-भासांमदें साहित्यीक आदान-प्रदान जावंक जाय.ताका लागून भाशेची तांक वाडटा अशे म्हळें.

भोवमानाचे सोयरे श्री.खलप हांणी भोवभाशीक भारतांत सगळ्या भाशांचे उदेशीं देशी संस्कृतायेची घटाय वाडूंक जाय;ह्मा वावरांत कोंकणीमदें ती तांक आसा अशे विचार मांडले.

संमेलनाचे अध्यक्ष श्री.करमली हांणी आपणाल्या उलोवपांत.कोंकणी भास आनी तिचें साहित्य एक बळिश्ट शक्त म्हूण वयर सरपाक जाय तर ‘एक भास,एक लिपी,एक साहित्य’ हो हावेस मनांत बाळगूनूच फुडें सरपाची गरज आसा अशें सांगलें. ह्माच सुवाळ्यांत साहित्य अकादेमी पुरस्कार जोडपी श्री.दिलीप बोरकार हांचो श्री.नायर हांचे हस्तुकीं सत्कार जालो.

उक्तावण सुवाळ्या उपरांत पयल्या दिसा जे कार्यक्रम जाले तातूंत ‘कोंकणी आनी मलयाळम लेखकांची गांठ-भेट’ हो एक कार्यक्रम आयलो.हातूंत सर्वश्री चंद्रकांत केणी कोंकणी बरोवप्या सांगता श्री.सी.पी. श्रीधरन ह्मा मलयाळम साहित्यकारांनी वांटो घेतलो.ते उपरांत ‘गोड्डे रामायणचे साहित्यगूण’ह्मा विशयाचेर प्रो.आर.के.राव हांचे येजमानकेखाला जाल्ल्या परिसंवादांत श्री.पी.जी.कामत हांणी आपणालो अभ्यासपूर्ण प्रबंध सादर केलो.

सांजेर कवीसंमेलन आनी रातचो सांस्कृतीक कार्यक्रम अश्यो कार्यावळी जाल्यो.

संमेलनाच्या दुसरे दिसा वेगवेगळ्या विशयांचेर तीन परिसंवाद जाले. ‘कोंकणी कथा-हेर भासांच्या संदर्भांत’ ह्मा विशयावयल्या परिसंवादांत डॉ.अरूण हेबळेकर (मराठी कथा) डॉ.गोविंद शणै(हिंदी कथा), श्री.कृष्णान नायर (मलयालम् कथा) आनी मुरलीधर उपाध्याय (कन्नड कथा)हांणी आपापले विचार मांडले. श्री.उदय भेंब्रो हांणी ह्मा परिसंवादाची येजमानकी चलयली.

दुसर्‍या परिसंवादांत ‘कवितेंत कवीचो दिश्टवो’ ह्मा विशयाचेर श्री.रमेश वेळुस्कर हांचे प्रबंधवाचक जालें.कार्यावळीची येजनामकी श्री. प्रकाश पाडगांवकार हांणी चलयली.

तिसर्‍या परिसंवादाचो विशय आसलो ‘साहित्य नियाळ: तत्वां आनी प्रयोग.’हातूंत डॉ.किरण बुडकुले आनी डॉ.सुनीता बाय हांणी आपणाले विचार प्रबंध रूपान मांडले.ह्मा परिसंवादाची येजमानकी प्रा.हरिश्र्चंद नागवेंकार हांणी चलयली.

परिसंवाद उपरांत सांजेर संमेलनाचो समारोप सुवाळो जालो.ह्मा सुवाळ्याक केरळचे सांस्कृतीक खात्याचे मंत्री श्री.टी.के.रामकृष्णान हे मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थित आसले.तांणी आपणाल्या उलोवपांत केरळ सरकार कोंकणीचे उदगतीक सगळे तरेचो आदार दितलो अशें उतर दिलें.