7 वें संमेलन

सातवें संमेलनाची दोन दिसांची कार्यावळ १९८३ वर्सा फेब्रुवारीच्या १९ आनी २० ह्मा दिसांनी सांवड्डे-कुडचड्यार घडोवन हाडिल्ली.खासा मंडपांत जाल्ल्या ह्मा संमेलनाच्या थळाक सोळाव्या शेंकड्यांत जावन गेल्ल्या गोंयकार कवीच्या उगडासाक  ‘कृष्णदास शामा नगर’ हे नांव दिल्लें.ह्मा संमेलनाचे येवकार अध्यक्ष आसले श्री.नागेश करमली.श्री.उल्हास बुयांव हे कार्याध्यक्ष आसले.नामनेचे कोंकणी  पंडित फा.सिप्रियान सी.ए.पै.उर्फ स्वामी सुप्रीय हे ह्मा संमेलनाचे अध्यक्ष आसले.तेन्नाची संसद वांगडी श्रीमती मागरिट आल्वा हांणी ह्मा संमेलनाचें उदूघाटन केल्लें.

संमेलनाच्या पयल्या दिसा उदूघटनाची कार्यावळ जाले उप्रांत दुसरो सबंद दीस हो संमेलनामुखार आशिल्ल्या ववेगवेगळ्या तरांच्या वावरांचो दीस आसलो.तातूंत  ‘कोंकणी साहित्याचो विकास’ आनी ‘कोंकणी भास आनी लोकजीण’हे दोन म्हत्वाचे परिसंवाद आनी चर्चा आसल्यो.गोंय तशेंच गोंयाभायरसून आयिल्ल्या प्रतिनिधींचो स्नेहमेळावो जाल्लो.कवी संमेलनाची कार्यावळ दोन वांट्यानी जाल्ली. संस्कृतीक कार्यावळीमदीं संमेलनाचे पयले रातीं तरेकवार लोककलांचे दर्शन आनी दुसरे रातीं  ‘शबै शबै भौजनसमाज’ही नाटकाची कार्यावळ दवरिल्ली.ह्मा आदल्या दोन संमेलनांनी थारावण्यांच्या कार्यक्रमांनी कातर लायिल्ली.पूण ह्मा संमेलनांत विशय नियामक समितीची बसका जावन कोंकणीच्या अर्दान कांय थारावण्यांच्या मानून घेतल्यो.हातूंतल्यो म्हत्वाच्यो थारावण्यो म्हळ्यार, संविधानाचे आठवे वळेरेंत कोंकणीचो समावेश करपाची मागणी,भारतीय ज्ञानपीठ सारके संस्थेन पुरस्काराखातीर कोंकणीसारक्या भाशांतल्या साहित्याचो विचार करपाची मागणी,गोंयची मुखेल राजभार कोंकणी करपाची मागणी,तशेंच पणजी आकाशवाणी केंद्राचीं सगलीं निवेदनां कोंकणींतच जावचीं आनीं दूरदर्शनाचेर कोंकणी कार्यावळी वितरावच्यो अशो मागणी करपी थाराव जाल्ले.