पयलें संमेलन

१९६८ वर्सा पुण्यवंत शणै गोंयबाबांचे जयंती दिसा म्हळ्यार जुनाचे २३ वेर मडगांवांत श्री दामोदर विद्याभुवनांत जाल्लें. ह्मा संमेलनाचे येवकार-अध्यक्ष आसले बाकीबाब आनी यजमान आसले लक्ष्मणराव सरदेसाय.कोकणी भाशा मंडळाचे तेन्नाचे अध्यक्ष श्री.केशवबाब भेंब्रो हांणी ही परिशद घडोवन हाडपाक जायतो वावर केल्लो.

हे पयले परिशदेंत कोंकणी बरपावळीच्या वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर मुखेलपणान विचार जाल्लो आनी कोंकणीचे साहित्यीक चळवळीक फावों तें रूप दिवपाचे नदरेनय कांय पावलां मारपाचीं थारिल्लीं. कोंकणी समाजाचो संस्कृतीक एकवट, कोंकणींचे शुध्दलेखन,एकरूपी कोंकणी,बरोवपी आनी तांचें साहित्य.हे ते परिशदेंतले म्हत्वाचे मुद्दे असले.