नाटक सुरवात

गोंयांत  पयलीं पसून द्शावतारी खेळ, कालो,  रणमाले, जागर, आदी लोकनाट्यांचे प्रकार आशिल्ले.

एकुणिसाव्या शेंकड्याच्या उत्तरार्धांत  नोकरेक लागून मुंबय पाविल्ल्या  किरिस्तांव  गॊंयकारानी  तियात्र  हो प्रकार सुरू केलो आनी ह्या नट्य प्रकराक बेगीन लोकां मदें बरो प्रतिसाद मेळ्ळो.

ह्या नाट्य प्रकारांचे फाटभुंयेर आधुनिक कोंकणी नाटकांचो जल्म जालो आनी तांची कोंकणी नाटकाक पोसवण मेळ्ळ्या.  पुण कोंकणी नाटक फाटल्या 100 वर्सानीच विकसित जालां अशें म्हणूयेता.

1912 वर्सा बोळंतूर कृष्ण प्रभू हाणी दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांतल्या बंटवाळ गांवांत आपलें चंद्रहास संगीत नाटक  सादर करून इतिहास निर्माण केलो. हें कोंकणींतलें पयलें आधूनिक नाटक. तें  इतलें लॊकप्रिय आशिल्लें  कि तें करनाटकांतूच न्हय तर मध्यकेरळांत लेगीत सादर जालें.