दूसरें संमेलन

कोंकणी लेखकांचे दुसरें संमेलन १९६९ नोव्हेंबरचे १५ आनी १६ वेर अशे दोन दीस पणजेंत जाल्लें.हे परिशदेची येजमानकी श्री.रवींद्रबाब केळेकार हाणी चलयिल्ली.फादर मोरेन द सौझ हे तिचे येवकार अध्यक्ष आसले सर्वश्री नागेश करमली आनी रामकृष्ण जुंवारकार हांणी कार्यदर्शी ह्मा नात्यान वावर केल्लो.गोंय,दामांव,दीव विधानसभेचे तेन्नाचे सभापती श्री गोपाळ आपा कामत हांणी ह्मा संमेलनांचें उक्तावण केल्लें.त्या संमेलनाक गोंयभायर मुंबय,पुणें,कारवार. मंगळूर, कोचीन ह्मा सुवातांवयल्यानूय प्रतिनिधी आयिल्ले.

पणजेच्या क्रिश्तु रेय सभाघरांत जाल्ले हे परिशदेंत पयल्या दिसा उक्तावणाचो दबाजो आनी रातची तरेकवार संस्कृतीक कार्यावळ जाल्ली.दुसर्‍या दिसा सकाळीं, विशय समितीची बसका आनी ते उप्रांत दनपारां पेपर वाचन आनी सांजेची उक्ती बसका जाल्ली. गोंयचे शिक्षण आनी कोंकणी लोकगितां. कोंकणी नाटकां,कोंकणी सरस्पत,रोमी लिपींत कोंकणी वर्तमानपत्रांचो इतिहास आनी कोंकणी साहित्य कानडी लिपींत अशें वाचिल्ल्या पेपरांचे विशय आसले.उक्ते बसकेंत आठ थाराव मानून घेतल्ले.हांतले मुखेल म्हळ्यार कोंकणीक साहित्य अकादेमीची मान्यताय मेळची,कोंकणीचो घटनेचे आठवे वेळेरेंत आस्पाव जावचो,गोंयच्यो सरकारान कोंकणी भाशा विभाग सुरू करचो,आकाशवाणीचेर कोंकणीख अदीक वेळ मेळचो,कोंकणीक आदार दिव्क केरळ सरकाराकडेन मागणें आनी एसएससी बोर्डाच्या शिक्षणक्रमांत कोंकणीचो आस्पाव करचो अशो मागण्यो करपी थाराव आसले. कोंकणी लेखकांनी निरक्षरांक साक्षर करपाखातीर पुस्तकां,भुरग्यांक वाचपाक पुस्तकां आनी शाळांखातीर पुस्तकां तयार करपाखातीर सहकार्य दिवचें आनी देवनागरी लिपीचो उपेग  एके मानून घेतल्ले रितीन करचो असो कोंकणी लेखकांक आवाहन करपी एक थाराव आसलो.

कोंकणी लेखकांचे दुसरे परिशदेचो हो सगलो वावर,जातूंत येवकार अध्यक्ष. उक्तावण करपी आनी येजमान हांचीं भाशाणां,वाचिल्ले पेपर आनी मानून घेतल्ले थाराव हांचो आस्पाव जाता,तो पुस्तकरूपान उजवाडायला. ‘जैताचे आनीक एक पावल’ अशें ह्मा पुस्तकाचें नांव आसा.