संस्थापक

Madhav Manjunath Shanbhag 1889-1952

माधव मंजुनाथ शानभाग १८८९-१९५२

माधव मंजुनाथ शानभाग

ज्या काळार शणै गोंयबाब आपणले लिखणेच्या बळार कोकणी समाजाक जाग हाडपाखातीर वावुरताले, त्याच काळार माधवबाब शानभाग हे कोंकणी मायेचो उलो कोंकणी मनशाच्या काळजांत रिगोवपाक तळमळढाले. स. शानभाग हे कारवाचॆ, एम,ए. यल,यल,बी.मॆरॆन तांचॆ सिकप जाल्लॆ आनि कारवारचॆ नावादीक वकिल म्हणून तांका वळखतालॆ. कॊकणी समाजाक आपणालॆ मायभाशॆची जाणविकाय जावची आनी तिजॆ उदरगतीखातीर ताणी पावला मारची हॆ खातीर कर्नाटकाच्या ऊत्तर-दक्षिण कँनरा जिल्हांनि तॆ खुब भॊवलॆ.तांच्या वावरांतल्यान स्फूत घॆवन फुडॆं सरिल्ली पिळगि फुडॆं वावराक लागली.

आजूय खुबशॆ वावुरपी तांणी दिल्लॆ स्फुर्तीची खबर अभिमानान सांगतात. कॊंकणी परिशदॆचॆ संस्थापक म्हनून स. शानभाग हांकां मान फावता. कारवारांत १९३९ वर्सा जाल्लॆ पयलॆ परिशदॆचॆ तॆ चिटणीस अशिलचलॆ. कॊंकणीचॆं ‘पिशॆं’ तांणी आपणाक लायिल्लॆ आनी तॆं सात्रार लॊकाक लागचॆं म्हणून तॆ वावयरलॆ. शणै गॊयबाबांनी आपणालॆं “आल्बुकॆकनि गॊय कशॆं जिखलॆं” हॆं पुस्तक स. शानभाग हांकां ऒंपलां हाचॆवॆल्यान तांच्या वावराचॆं मॊल कॆदॆं आसूंक फावॊ हाचॊ अदमास करूं यॆता.