घटना

1 संस्थेचें नांव: अखिल भारतीय कोंकणी परिशद. हे घटनेंत फुडें ह्या नांवा खातीर ‘परिशद’ हेंच उतर वापरलां

2 कार्यक्षेत्र : पुराय देश आनी संवसारांत खंयचेय कडेन.

3 कचेरी :
अ) परिशदेची मुखेल कचेरी गोंयांत पणजी शारांत वा वावुरपी समिती थारायता ते प्रमाण गोंय राज्यांतले योग्य सुवातेर आसतली.
आ) गरज पडली जाल्यार आनी साबार मंडळान थारायिल्ले प्रमाण गोंया भायर परिशदेच्यो कचेऱ्यो आसूं येतात.

4 परिशदेचे उद्देश:
क) कोंकणी भास आनी साहित्य तशेंच सांस्कृतीक दायजाच्या आधारान जळामळाक शिंपडिल्ल्या कोंकणी समाजामदीं परस्पर संपर्क, समजिकाय आनी एकवट बांदून काडप आनी वाडीक लावप;

ख) कोंकणी भाशेंतल्या साहित्याचे उदरगतीखातीर तशेंच कोंकणी लोकांच्या सांस्कृतीक दायजाचे घटायेखातीर साहित्यीक, कलाकार, भाशेचे जाणकार, शिक्षणतज्ञ आनी वावुरप्यांमदीं सहयोग वाडीक लावप;

ग) विंगड-विंगड लिपींतल्या कोंकणी साहित्याचें दुसरें लिपींत लिप्यंतर करूंक उत्तेजन दिवप वा तशें लिप्यंतर करून घेवप आनी कोंकणी साहित्य हेर भासांनी तेच भाशेन हेर भाशांतलें साहित्य कोंकणींत अणकारप;

घ) Print आनी Electronic माध्यमा वरवीं कोंकणी साहित्याचें प्रकाशन करप वा तशें करचे खातीर हेर संस्था आनी व्यक्तींकडेन सहयोग करप;

ङ) परिशदेचीं अधिवेशनां, साहित्य संमेलनां, साहित्य मेळावे, सांस्कृतीक मेळावे, सांस्कृतीक कार्यक्रम, चर्चासत्रां, परिसंवाद, साहित्यीक स्वरूपाचीं प्रदर्शनां, आदी घडोवन हाडप;

च) कोंकणी नाटक, सिनेमा, टी.वी कार्यावळी, गीत संगीताच्यो कॅसेटी, विडियो टेपी, सी.डी, अंतरजाळ आदी क्षेत्रांवरवी कोंकणीचे उदरगतीक पालव दिवप;

छ) इनामां, पुरस्कार, आनी मान भोवमान दिवन लेखक आनी कलाकारांक उत्तेजन दिवप;

ज) कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृताय ह्या मळांचेर संशोधनाक उत्तेजन दिवप;

झ) कोंकणी भाशेंतल्यान शिक्षण आनी अभ्यासाक उत्तेजन दिवप, ते खातीर फावो त्यो संस्था निर्माण करप/चलोवप आनी कार्यावळी चालीक लावप;

ञ) भौसामदीं साहित्य प्रसाराक उत्तेजन दिवप;

ट) साहित्यीक आनी सांस्कृतीक देवघेव वाडीक लावप आनी ते खातीर हेर भासांतल्या संस्थांकडेन संबंद जोडप;

ठ अनुदान आनी हेर तरेचीं दानां घेवप, जमीन, घर-इमारत हे तरेचो म्हालमत्तो तयार करप, विकतो घेवप, घाणाक दवरप, वा हेर तरेन ताचो उपयोग करप वा विलो लावप; आनी-

ड) वयर जे उद्देश परगटायल्यात तांकां धरून, जें जें कितें कोंकणी भास, शिक्षण, समाज, साहित्य आनी सांस्कृतीक उदरगती खातीर गरजेचें तें सगळें करप.

5 परिशदेच्यो अधिकारिणी

अ) साबार मंडळ आनी ताचे वांगडी

1) परिशदेचें साबार मंडळ ही परिशदेची सर्वोच्च अधिकारिणी आसतली.

2) साबार मंडळाचो कार्यकाळ 4 वर्सांचो आसतलो.

3) ताचे वांगडी फुडें दिल्ले प्रमाण आसतले.

i) परिशदेच्या सगळ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आनी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष

ii) परिशदेच्या अधिवेशनां खातीर आनी साहित्य संमेलनां खातीर निर्मिल्ले येवकार समितीचे अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष आनी कार्यदर्शी

iii) नेम 12-त उल्लेख जाला, त्या संलग्नीत संस्थांचे अध्यक्ष वा तांचे प्रतिनिधी.

iv) साबार मंडळाच्या कार्यकाळांतले निमणे बसकेंत फुडल्या साबार मंडळा खातीर वेंचून काडिल्ले, कोंकणीच्या मळार मोलादीक असो वावर केल्ले पंचवीस मेरेन वांगडी. हातूंत पांच जाण गोंयांत रावपी, पांच जाण कर्नाटकांतले, पांच जाण केरळांतले, पांच जाण महाराष्ट्रांतले आनी उरिल्ले पांच जाण प्रतिनिधित्व मेळूंक नाशिल्ल्या वा उणें प्रतिनिधित्व मेळिल्ल्या घटकांतले आसतले.

4) वांगडीपणाचो काळमान

साबार मंडळाच्या वांगड्यां मदले 5 अ (3) i आनी ii हे वांगडी सर्वकाळ उरतले. 5 अ (3) iii आनी iv चार वर्साच्या कार्यकाळा खातीर साबार मंडळाचे वांगडी उरतले.

5) वांगडीपणाची थांबणी

i) खंयच्याय कारणाक लागून वा परिशदेच्या धोरणाक/मांडावळीक/घटनेक आड वचपी वांगड्यांचें वांगडीपण वावुरपी समितीचे शिफारशीक धरून साबार मंडळाच्यान रद्द करूंक येतलें.

ii) नेम 5 अ (3) iv खाला वेंचून आयिल्ल्या वांगड्याचें वांगडीपण साबार मंडळाच्या कार्यकाळा उपरांत सोंपतलें.
iii) खंयच्याय वांगड्याच्या राजीनाम्याक वा मर्णाक लागून ताचें वांगडीपण सोंपतलें.

6) साबार मंडळाच्य़ो बसका

i) साबार मंडळाची वर्सुकी बसका दर अर्थीक वर्साचे सुरवातेक जातली आनी वर्सांतल्यान दोन फावटी तरी बसका जातल्यो. पूण गरजे प्रमाण बसका अदीकय जावं येतात.

ii) दर अर्थीक वर्साचे सुरवातेक साबार मंडळाचे वर्सुकी बसकेंत सरकार्यदर्शी फाटल्या वर्सांतल्या वावराचो नियाळ आनी फुडल्या वर्सांतल्या वावराची आंखणी सादर करतलो. तेच बसकेंत भांडारी नव्या वर्सांतल्या आदा-खर्चाचें अदमासपत्रक आनी शक्य जाल्यार फाटल्या वर्साचो ऑडिट केल्लो हिशोब मांडटलो.

iii) 12 वांगडी ही बसकेची गणपुर्ती ( कोरम ) आसतली. पुण साबार मंडळाचे वांगडी 100 परस अदीक जाले तर 15 वांगडी हो कोरम आसतलो. कोरम नाशिल्ल्यान फुडे अर्द वरा उपरांत त्याच दिसा बसका परत आयोजीत जातना गणपुर्ती लागची ना.

आ. कार्यकारी समिती

1) i) साबार मंडळ दर चार वर्सानी आपले मदल्यान नेम 5 आ (4) त सांगिल्ले प्रमाण 7 पदाधिकारी आनी 4 वांगडी अशा वट्ट

11 जाणांक वेंचून काडटलें आनी त्या वांगड्यांची समिती ही परिशदेची कार्यकारी समिती आसतली.

ii) कार्यकारी समितीचो कार्यकाळ 4 वर्सांचो आसतलो आनी ती साबार मंडळाक जापसालदार आसतली.

iii) परिशदेचो वावर चालीक लावपाची जापसालदारकी कार्यकारी समितीचेर आसतली. ही कार्यकारी समिती फुडली कार्यकारी समिती कामाचो ताबो घेसर कार्यभार सांबाळटली.

2) कार्यकारी समितीची वेंचणूक

दर चार वर्सांनी नव्या साबार मंडळाचे पयले वर्सुकी बसकेंत कार्यकारी समितीची वेंचणूक जातली. वेंचणुकेची रीत साबार मंडळ नेमावळ करून वा थारावणे वरवीं थारायतलें.

3) ते बसकेंत अस्तमती कार्यकारी समिती नवे कार्यकारी समितीकडेन ताबो दितली.

4) परिशदेचे पदाधिकारी आनी तांची जापसालदारकी
परिशदेचे पदाधिकारी अशे आसतले

i) अध्यक्ष

ii) 3 उपाध्यक्ष

iii) सरकार्यदर्शी

iv) पालवी कार्यदर्शी

v) भांडारी

vi) 4 वांगडी

5) कार्यकारी समितीन थारायल्ले प्रमाण समितीचे बसकेक / साबार मंडळाचे बसकेक तीन मेरेन खासा आमंत्रितांनी उपस्थीत आसूं येता. पुण तांकां मतदानाचो हक्क आसचो ना.

6) पदाधिकाऱ्याची जापसालदारकी

i) अध्यक्ष कार्यकारी समितीच्या आनी साबार मंडळाच्या बसकांची येजमानकी चलयतलो आनी ताच्या मार्गदर्शनाखाला कार्यकारी समितीचीं धोरणां, निर्णय, थारावण्यो आनी हेर सगलो वावर चालीक लायतली.
ताकतिकेचे परिस्थितींत कसलोय निर्णय घेवपाचो अध्यक्षाक अधिकार आसतलो. ह्या संबंदांत शक्य ते प्रमाण तो इतर पदाधिका-यांकडेन संपर्क सादून सल्लो घेतलो. अशे तरेन घेतिल्ल्या निर्णयाक उपरांत जावपी कार्यकारी समितीचे बसकेंत मान्यताय घेवची पडटली.

ii) उपाध्यक्ष अध्यक्षाचे गरजे प्रमाण तांकां पालव दितले. अध्यक्षाचे गैरहाजिरेंत पिरायेन ज्येष्ट उपाध्यक्ष, अध्यक्ष पदाची जापसालदारकी सांबाळटलो.

iii) सरकार्यदर्शी परिशदेचें दप्तर सांबाळटलो, बसकांचो नियाळ बरोवन काडटलो आनी अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाला परिशदेचो कारभार चलयतलो.

iv) पालवी कार्यदर्शी सरकार्यदर्शीचे गरजे प्रमाण आनी सुचोवण्यां प्रमाण ताका पालव दितलो.

v) परिशदेच्या निधी संबंदींची, अर्थीक वेव्हारा संबंदींची आनी हिशेबा विशींची जापसालदारकी भांडारी सांबाळटलो.

vi) कार्यकारी समिती वयलो खंयचोय जागो रितो जालो जाल्यार गरजे प्रमाण तात्पुरतो, दुसऱ्या खंयच्याय वांगड्याक आसा तें काम सांबाळूंक लायतले आनी साबार मंडळाची बसका जाता तेन्ना तो जागो नियमीत रूपान भरतले.

vii) हेर वांगडी गरजे प्रमाण कार्यकारी समितीच्या कामांत लागत ती मदत दितले.

viii) सगले पदाधिकारी/हेर वांगडी कार्यकारी समितीक आनी साबार मंडळाक जापसालदार आसतले.

7) पदाधिका-यांचें पदाधिकारिपण रद्द करप:

कार्यकारी समितीच्या खंयच्याय पदाधिकाऱ्याच्या कामा विशीं साबार मंडळाक समाधान नासत जाल्यार साबार मंडळाचे बसकेंत पदाधिकाऱ्याचें पदाधिकारीपण उपस्थीत आशिल्ल्या वांगड्यां मदल्या 2/3 वांगड्यांच्या भोवमतान रद्द करूंयेता. हे खातीर साबार मंडळ नेमावळ करून थारायतलें.

8) कार्यकारी समितीच्यो बसका:

i. कार्यकारी समितीची तीन म्हयन्यांमदीं एकतरी बसका जावंची पडटली.

ii. गरजे प्रमाण जाय तेन्ना आनी जाय तितल्यो बसका घेवपाची मेकळीक कार्यकारी समितीक आसतली.

iii. बसकेक पांच वांगड्यांची गणपुर्ती (कोरम) आसतली.

6 निधी:

दानां, अनुदानां आनी इतर येणावळीचो एकठायिल्ले दुडू हो परिशदेचो निधी आसतलो.

7 दुडवांचो वेव्हार:

अ) परिशदेचो अर्थीक वेव्हार चलोवचे खातीर वावुरपी समिती सध्याचें बक खातें चलयतली आनी गरज पडल्यार साबार मंडळाचे मान्यतायेन दूसरें बॅंक खातें उगडटली.

आ) परिशदेचें बॅंक खातें अध्यक्ष, सरकार्यदर्शी आनी भांडारी हे पदाधिकारी चलयतले. तशें करतना भांडारी, अध्यक्ष वा सरकार्यदर्शी हांचे वांगडा निशाणी घालून वेव्हार करतलो.

इ) वांगड्यांचो/आमंत्रितांचो प्रवास खर्च, मानधन आदी फारीक करपाचो दर, साबार मंडळान मान्य केल्ल्या नेमांक अनुसरून आसतलो.

ई) सरकार्यदर्शी/अध्यक्ष हांची परवानगी घेवनच भांडारी खर्च करतलो.

8 हिशोब:

अ) परिश्देचें अर्थीक वर्स 1 एप्रिल ते 31 मार्च मेरेन आसतलें. कार्यकारी समिती आदा-खर्चाचो हिशोब फावो ते रीतीन दवरतली.

आ) तीन म्हयन्यानी एकदां परिशदेचो internal auditor हिशोब तपासून कार्यकारी समितीक अहवाल दितलो.

इ) भांडारी परिशदेचो आदा-खर्चाचो हिशोब दर वर्सा ऑडिट करून घेतलो आनी तो साबार मंडळाक सादर करतलो.

ई) कार्यकारी समितीचे वेंचणूके वेळारच साबार मंडळ आपल्या वांगड्यां मदल्यान internal auditor नेमतलें

उ) अर्थीक वर्साचो हिशोब तपासपा खातीरय साबार मंडळ chartered accountant नेमतलें.

9 परिशदेचें अधिवेशन आनी साहित्य संमेलन :

अ) परिशदेचें अधिवेशन आनी साहित्य संमेलन, ती स्वता फुडाकार घेवन घडोवन हाडटली. पुण गरज पडटा तशें आनी त्या प्रमाणान परिशद संबंदीत संलग्न संस्थेचो आधार घेतली. ह्या संबंदांत परिशदेच्या साबार मंडळान वेळोवेळ थारायिल्ल्या नेमावळी प्रमाण वावर जतलो.

आ) फोडणिशी: परिशदेचें अधिवेशन एका वर्सा जाल्यार दुस-या वर्सा साहित्य संमेलन जातलें. तांच्यो तारको परिशदेची कार्यकारी समिती थारायतली. परिशदेच्या अधिवेशनांत साधारण पणान कोंकणी भास, शिक्षण, संस्कृताय, कोंकणी समाजाची उदरगत हे विशीं वावर जातलो. साहित्य संमेलनाचो आटाप हो पुरायेन साहित्यीक स्वरूपाचो आसतलो.

10 परिशदेच्या अधिवेशनाचो आनी संमेलनाचो अध्यक्ष:

अ) परिशदेच्या अधिवेशना आदीं /साहित्य संमेलना आदीं, परिशदेचें साबार मंडळ आनी त्या अधिवेशना/संमेलना खातीर घडिल्ले येवकार समितीचे अध्यक्ष (येवकार अध्यक्ष) आनी ते समिती वयले क्रमान पयले पांच पदाधिकारी वा ते समितीचें प्रतिनिधिपण करपी पांच जाण हांचे जोड बसकेंत अध्यक्षाची निवड करतले. निवड सन्मतान करपाची आसतली. पूण तें शक्यच जालें ना जाल्यार गुप्त मतां घालून भोवमतान अध्यक्ष निवडटले.

आ अधिवेशनाच्या आनी संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवड करपाक मदत जावंची देखून कार्यकारी समिती संलग्न संस्थांक आदीं ते खातीर नांवांची सुचोवणी करूंक सांगतली. साबार मंडळाच्या वांगड्यांक आनी येवकार समितीचे अध्यक्ष आनी प्रतिनिधींक अध्यक्ष निवडपाचे बसके वेळार तांकां जाय जाल्यार नांवांची सुचोवणी करूंक मेळटली.

इ) अधिवेशनाचो/संमेलनाचो अध्यक्ष दर दोन वर्सांनी जावपी परिशदेच्या संबंधित अधिवेशनाची वा साहित्य संमेलनाची येजमानकी चलयतलो.

11 संलग्न संस्था:

परिशदेच्या उद्देशांक धरून काम करपी कोंकणी मळावयल्या संस्थांक परिशद संलग्न करून घेतली. ह्या संबंदांत कार्यकारी समितीचे शिफारशीन संलग्नतायेचे सोपस्कार जातले. ते खातीर साबार मंडळ गरज ते नेम थारायतलें. संस्थांचीं नांवां परिशिष्टांत दिल्ले प्रमाण आसतलीं.

12 बसकांचीं आमंत्रणां:

अ) साबार मंडळाचे बसकेचें आमंत्रण वांगड्यांक 15 दीस आदीं मेळत अशें धाडटले. वांगडा बसकेची कार्यावळ दिवंची पडटली.

आ) वावुरपी समितीचे बसकेचें आमंत्रण वांगड्यांक 15 दीस आदीं मेळत अशें धाडटले. वांगडा बसकांची कार्यावळ दिवंची पडटली.

इ) बसकांची तारीख अध्यक्षांकडेन विचारविमर्ष करून सरकार्यदर्शी सगळीं आमंत्रणां धाडटलो.

13 घटनेची दुरुस्ती:

कार्यकारी समितीचे शिफारशीक धरून वेळा वेळार साबार मंडळाची खेरीत बसका आयोजीत करून बसकेंत उपस्थीत आशिल्ल्या वांगड्यां मदल्या 2/3 वांगड्याच्या भोवमतान परिशदेचे घटनेचे नेम वाडोवं येता, बदलूं येता वा रद्द करूं येता.
परिशदेचे घटनेंत Income Tax Act (1961) चे कलम 2 (15), 11, 12, 13 and 80 G हांचो अपमान जायत अशें सिद्ध करपी दुरुस्ती जावंची न्हय.

तशेंच, Income Tax Commissioner हांचे मान्यताये बगर घटनेची दुरुस्ती जावंची न्हय.

14 बरखास्ती:

अ) वयर नेम 5 (अ) त व्याख्या केल्ल्या त्या साबार मंडळाच्या उण्यांत उणे 4/5 वांगड्यांनी थारावणी मानून घेतली जाल्यार परिशद बरखास्त करूंयेता. ते खातीर गणपुर्ती लागची ना. ते परिस्थितींत Societies Registration Act चे कलम 13 आनी 14 लागू जातलें.

आ) परिशद बरखास्त जाली जाल्यार तिची मालमत्ता, संपत्ती आनी अर्थीक लागणूक कितेंय आसत जाल्यार ती परिशदेच्या हावेसांक समान अशे हावेस मुखार दवरून वावुरपी हेर खंयचेय संस्थेक, जी संस्था Income Tax Act, 1961 चें कलम 12 A प्रमाण Income Tax Department त नोंद केल्ली आसा आनी जिका Income Tax Act, 1961 चें कलम 80 G खाला मान्यताय मेळिल्ली आसा ते संस्थेक दिवची पडटली.

15 हे घटनेवरवीं मार्गदर्शन जायना असलो कसलोय प्रस्न आयलो जाल्यार साबार मंडळान ते विशीं घेतिल्लो निर्णय हो निमाणो आसतलो आनी ते खातीर सादें भोवमत पुरो जातलें.