9 वें अधिवेशन

कोंकणी परिशदेन कोंकणी भाशा मंडळ ही सदांकाळीक संस्था घडल्यार १९६७ वर्सा २५ वर्सा भल्लीं म्हणून मुंबयच्या कोंकणी भाशा मंडळान आपलो रुप्या उत्सव मनोवपाचो थारायलो.हो उत्सव २९ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर असो १९६७ वर्सा मानयलो.ह्मा वेळार कोंकणी परिशदेची णववी बसकाय भरोवपाचें थारायलें. रुप्पा उत्सवाची आनी परिशदेची उक्‍तावणी महाराष्ट्राचे मुखेल मंत्री भौ.वसंतरांव नाईक हांणी केली.कोंकणी भाशेपासत वापुरपी एक संस्थेक २५ वर्सा भल्लीं म्हणून तांणी खोस दाखयली आनी कोंकणीख महाराष्ट्रांत हेरां भासां प्रमाणेंच वावरुंक विस्तारूंक आदार भसायलो.

येवकार अध्यक्ष रेव्ह.माँसियोर आयरीस फर्नांडिस हे आशिल्ले.

अध्यक्ष नामनेचे कोंकणी आनी मराठी कवी आनी बरोवपी पदूमश्री बाकीबाबा बोरकार आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत तांणी कोंकणीचे उतरावळीची गिरेस्तकाय दाखोवन दिली.आनी मराठी आनी हेरां देशी भासां परत ती अदीक अर्थसंपन्न आसा अशें सांगलें. तांणी आपल्या उलोवपांत निमाणें एक भाकीत सांगलें ते म्हळ्यार: “कोंकणींत रवींद्र येता. ताका येवकार दिवंक बारा हात रुंदेचो मार्ग करात”.

 हे परिशदेची विशेशताय म्हळ्यार:

.           पयलेच फावट केरळांतले पडहात हे परिशदेक हाजीर रावले.

.           मुंबयचे त्या वेळचे मेयर डॉ.लिओन दे सौज हांणी कोंकणी पुस्तकांचें प्रदर्शन उक्तें केलें.

.           परिशद आनी उत्सव पांच दीस चल्लीं. आनी मुंबय, गोंय, मंगळूर बी सुवातेवेल्या पंगडांनी २ दीस सुंदर करमणुकीची कार्यावळ केली.

.           परिशदेवेळार स्मरणिका पयलेच फावटीं उजवाडायली.

मुखेली थारावणी :

साहित्य अकादेमीत आनी भारताचे घटनेंत कोंकणीक मान्यताय मेळची ही थारावणी हे परिशदेन एकामतान मानून घेतली.

धारवाड आनी कोचीनच्यान ऑल इंडिया रेडओन कोंकणीच्यो दिसपट्ट्यो  कार्यावळी दवरच्यो म्हणूनय एक थारावणी मान्य जाली.