8 वें अधिवेशन

आठवी बसका गोंयांत-स्वतंत्र गोंयांत-१९६२ वर्सा, गोंय स्वतंत्र जायना फुडें पांच म्हयन्यां भितर मडगांव शहरांत भल्ली.गोंय हो महाराष्ट्राचो कुडको,कोंकणी ही मराठीची बोली असल्यो हुयेली गोंयांत आनी महाराष्ट्रांत आयकूंक येताल्यो.गोंया भायल्या लोकांक अजून गोंयांभितर सरूंक मेकळीक नाशिल्ली.हे परिशदेचो भार चड करून नव्या तरुणांनी आपल्या खांदार घेतल्लो.परिशदेचे येवकार अध्यक्ष भौ.रवींद्र केळेकार आनी अध्यक्ष डॉ.मनोहरराय सरदेसाय हे दोगूय पस्तीशींतले तरणाठे. एकलो कोंकणी भाशेंतलो विचारवंत लेखक आनी दुसरो कोंकणी उदेते पिळगेंतलो अपुर्बायेचो कवी.

 परिशदेची उक्तावणी भारताचे राज्यसभेची उपाध्यक्षा श्रीमती व्हायोलेट आल्वा हांणी केली.तांणी म्हळें: ‘म्हजी जल्म भास गुजाराथी.अशें आसतना हांव कोंकणी भाशिकाकडेन लग्न जालीं.आनी आज हांव आनी म्हजी भुरगींय कोंकणी उलयतात.कोंकणी ही एक सुंदर,म्होंवाळ आनी गिरेस्त भास.तिका गोंयात आनी भारताचे घटनेंत निजाचो मान फावो जावंक जाय.’

 श्री.रवींद्र केळेकार हांणी आपल्या उलोवपांत भुरग्यांक तांचे निजाचे आवय-भाशेंत शिकप दिवंक जाय आनी गोंयकारांची आवयभास कोंकणी देखून ते भाशेंतूच गोंयच्या भुरग्यांक शिकप दिवंक जाय म्हुण सांगलें.

डॉ.मनोहर सरदेसाय हांणी आपलें गोड आनी सोपे भाशेंत कोंकणीची व्हडवीक गायली.आनी नाल्ल पयलो काय कवथो पयलो हो वाद कोण घालीनात तशेंच कोंकणी आनी मराठी हांचे भितर बोली खंयची आनी भास खंयची आनी भास खंयची हो वाद घालपाची गरज ना अशें सांगून कोंकणी भास आमची माय, आमची भास आमकां जाय असो नारो दिलो.

मुखेल थारावण्यो :

.           कोंकणी भाशेंत गोंयांत राज-भाशेचो मान मेळचो आनी तेच भाशेंत भुरग्यांक मुळावें शिकप सरकारान दिवंचें.

.           भारताचे घटनेंत ८ व्या परिशिश्टांत कोकणीचो आस्पाव जावंचो आनी सहित्य अकादेमीन ते भाशेक मान्यताय दिवंची.

.           कोंकणी कोश आनी साहित्य उजवाडावपा खातीर १ लाखची गाठं जमोवची.