6 वें अधिवेशन

कोंकणी परिशदेची सवी बसका भरचे आदीं भारतांत भाशेप्रमाण राज्यांची रचना जाल्ली. हे परिस्थितींत परिशदेची सवी बसका मुंबय शारांत १९५७ वर्सा भल्ली. परिशदेची उक्तावणी नामनेचे भारतीय विदान आचार्य काकासायब कालेलकार हांणी केली. येवकार अध्यक्ष भौ. रामचंद्र नारायण नायक आशिल्ले. आनी अध्यक्ष नामनेचे भाशा  पंडित डाँ. सुमित्र मंगेश कत्रे हे आशिल्ले.

 काकासायबानी कोंकणी हि एक स्वतंत्र भास आसा म्हणपाचें सांगुन, गोय स्वतंत्र जातरीच गोयची राज्य भास कोंकणीच आसूंक जाय म्हणपाचें प्रतिपादलें.

येवकार अध्यक्षालें उलोवप भोव मोलादिक जालें. तांणी कोंकणीचें पंचशीळ आपल्या उलोवपांत दाखयलें. आनी कोंकणीचें विकसप कशें करुंक जाय तें सांगलें.अध्यक्ष डाँ. सुमित्र मंगेंश कत्रे हांणी आपल्या उलोवपांत कोंकणीच्या अनेक गावगारी तरांचो अब्यास भाशास्त्राचे नदरेन करुन कोंकणीची एक ‌ प्रमाण तरा थारावची म्हुण सांगले. कोंकनीत अदिकादीक साहीत्य निर्माण जांवक  जाय म्हणपांचें सांगुन भारताचें घटनेंप्रमाण कोंकणीक भारताचें घटनेंत मान्यताय मेळवन घेवपाक वाट मेकळी आसा म्हुण सांगलें.

 थारावण्यो :  पांचवें आनी चवथे परिशदेंत जाल्लया थारावण्यांप्रमाण जाल्यो.