5वें अधिवेशन

 परिशदेची पांचवीय बसका मुंबयंत १९५२ वर्सा फेब्रुवारीचे २३ वेर आनी २४ वेर भल्ली. परिशदेची उक्‍तावणी मुंबयचे अर्चबिस्प व्हँलेरिअन ग्रेसिअस हांणी केली. येवकार अध्यक्ष भौ. बाकीबाब बोरकार आनी अध्यक्ष प्रो. मारयान साल्दान्य हे आशिल्ले. अध्यक्षांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें कि येवरोपांत आनी पुर्तुगालांत, चड करून १७ व्या शेंकडयांत, बरयल्लीं कोंकणी पुस्तकां आसात. तांतूंत रामायणाचें कोकणी भाशांतर हें म्हत्वाचें आसा म्हणून सांगलें.

  मुखेल थारावण्यो:

.           मुंबय सरकारान मुळाव्या शाळांनी कोंकणी भास शिकोवपाक मान्यताय दिल्ले खातीर उपकार.

.           भारत सरकारान ऑल इडिया रेडिओ वेल्यान कोंकणी कार्यावळीक मान्यताय दिल्या देखून उपकार.

.           भासांप्रमाण प्रांत करपाचे उतावळपण भारतांत दिसून येता. कोंकणी भाशीक कोंकणी राज्याची मागणी करपाची उतावळ आज करीनात. परंत, अशी मागणी करपाचो हक्क ही परिशद राखून दवरत.

.           भारताचे घटनेच्या ३४७ कलमानुसार ही परिशद राष्ट्रपतींकडेन विनंती करता कि तांणी मुबय आनी मद्रास प्रांतांत कोकणी ही एक त्या  त्या राज्यांतली प्रांतीक भास म्हणून मानून घेंवचेलो आदेश त्या त्या सरकाराक दिवंचो.

.           गोयच्या पुर्तुगेज सरकारान गोंयांत कोंकणी भाशेक  राज्य भाशेचो मान दिवंचो आनी ते भाशेंत भुरग्यांक मुळावें आनी माध्यमीक शिकप दिवचें.