दूसरें अधिवेशन

31 डिसेंबर 1940 दिसा उडपी शारांत दुसरी बसका भल्ली.  येवकार अध्यक्ष डाँ. टी. माधव पै. अध्यक्ष मद्रासच्या कायदे मंडळाचे वांगडी भौ. जेरोम साल्दान्य हे आशिल्ले.   परिशदेक आयिल्ल्या संदेशांत काशी मठाचे शरीमान स्वामी आनी मंगळूरचे बिस्प हांचो उल्लेख करू येता.

पयले परिशदेच्योच थारावण्यो काय बदलान एकामतान हे बसकेंत मान्य जाल्यो. आनी  एके थारावणे वरवी ऑल इडिया रेडिओंत कोंकणी कार्यावळीचो आस्पाव जावचो अशी मागणी केली.