तिसरें अधिवेशन

परिशदेची तिसरी बसका 1942 वर्सा एप्रिलाचे 4 वेर आनी 5 वेर मुंबय शारांत भल्ली. येवकार अध्यक्ष भौ. वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलीकार म्हळ्यार शणै गोंयबाब हे आशिल्ले आनी अध्यक्ष प्रो. आर्मांद मिनेझिस.

हे परिशदेच्यो विशेशतायो म्हळ्यार हे परिशदेक गोंय, कारवार, म्गळूर, बेळगांव, पुणें, सांवतवाडी बी शारांतले पडहात हाजीर आशिल्ले. परिशदेचे वावुरपी समितींत गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्या वावुरप्यांपरस कर्नाटकांतले वावुरपी अदीक आशिल्ले.  येवकार अध्यक्षांलें उलोवप हें कोंकणी साइत्यांतलें एक अमोलीक माणीक जावन आशिल्लें. हें उलोवप गोमंतक छापखान्यान (मुंबय) छापून उजवाडा हाडलां.

 अध्यक्षांले उलोवप इग्लेजींत जालें. परिशदेवेळार दोन दीस कोंकणी पुस्तकाचें पयलें प्रदर्शन भल्लें. परिशदेंत रे. फादर जाँर्डस ह्या इस्पानोल पाद्रीन कोंकणींत उलोवप करून कोंकणी भाशवक ‘आमची भास ‘ म्हणून मान दिलो.

 अध्यक्षांनी आपल्या उलोवपांत कोंकणी भास एकरूपी जावपाखातीर आनी हेर देशी भासो शिकपाक सोपेपण मेळचे खातीर कोंकणीक देवनागरी लिपी हीच चड बरी म्हुण सांगलें.

 परिशदेंत ज्यो म्हत्वाच्यो थारावण्यो जाल्यो तांतूंत पयली म्हळ्यार “ कोंकणी भाशा मंडळ” हे सदांकंळीक संस्थेची स्थापना करपाची थारावणी. हे भाशेन एप्रिलाचे 5 वेर 1942 वर्सा ‘कोकणी भाशा मंडळ’ घडलें. हेर इकरा थारावण्यो पयल्या दोन परिशदां भाशेनूच आशिल्ल्यो.